Gestió documental

Gestió de la prevenció de riscos laborals

gestió de prevenció de riscos laborals

Des de l’any 2006, amb l’aparició de la Llei de Subcontractació, les empreses del sector de la construcció es van haver d’espavilar a mirar de tenir al dia la seva documentació si volien treballar. Sense un sistema de gestió documental que ajudi a la gestió de la prevenció de riscos laborals ha sigut complicat.

Documentació al dia de PRL

Totes les empreses i els autònoms havien d’acreditar davant de qui els contractava una sèrie de requisits obligatoris per poder accedir al mercat de treball. En teoria, el Registre d’Empreses Acreditades que es posava en marxa el 2008 havia d’alleugerir el control de les empreses sobre les seves subcontractades, però en la pràctica això no ha estat mai així.

Les empreses i els autònoms s’han hagut d’arreglar soletes per poder tenir al dia la documentació i establir uns mecanismes de control per a que no se’ls passi res. El risc de no tenir-ho tot al dia en cas d’inspecció o accident laboral és molt alt i car.

Plataformes de gestió de la prevenció de riscos laborals

Així ha passat que, en els darrers anys, les petites i mitjanes empreses que són contractades per grans empreses, han de treballar amb plataformes de gestió documental imposades, les quals s’han convertit en un veritable problema a l’hora de poder acomplir amb els requisits per poder accedir a les obres. Són plataformes PRL complicades, a les que s’hi ha d’accedir obligatòriament, i que no permeten el més mínim error documental.

Al principi, només va ser el sector de la construcció qui es va trobar amb aquesta problemàtica, però això s’ha anat traslladant cada cop més a d’altres sectors, sobre tot al dels serveis (empreses instal·ladores, de manteniment, de neteja...).

Millora de la gestió en la documentació de RPL

Totes aquestes empreses necessiten, per tant, una millora en la gestió interna de la seva documentació, per tal de poder-la facilitar de forma àgil quan els hi demanen. Els sistemes i les eines de gestió documental que ajuden a la gestió de la prevenció de riscos laborals existents al mercat són molt variats, però costa trobar-ne que estiguin adaptats a la pime i l’autònom, tant en funcionaments com en preu.

En aquest sentit, VITRAdoc és una plataforma molt pensada per aquests col·lectius, doncs els permet mantenir al dia la seva documentació de manera fàcil i econòmica.

Llegeix el nostre article sobre l'oficina sense papers amb un software de gestió documental.