Coordinación de actividades empresariales CAE

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS


La Coordinació d'Activitats Empresarials, coneguda abreujadament com CAE, té com a objectiu la coordinació entre diferents empreses que col·laboren en un mateix entorn laboral. És una matèria complexa, extensa i que encara té un escàs compliment. Un dels objectius del gestor documental VITRAdoc és agilitzar i facilitar la seva aplicació.

PER A QUÈ SERVEIX LA CAE?

La Coordinació d'Activitats Empresarials parteix de l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i està desenvolupada reglamentàriament al RD 171/2004. És una eina que provoca la transmissió d'informació entre empresaris concurrents en un centre de treball, en què la matèria fonamental és la prevenció de riscos laborals.

Amb la CAE els empresaris estan obligats a comunicar-se els riscos de cada un i els que puguin existir en el seu conjunt o amb les interferències d'uns treballs i altres, amb l'objectiu d'una bona prevenció al centre de treball.

Avaluació de Riscos

Abans de l'inici de l'activitat en un centre de treball, l'empresari principal ha d'exigir a les empreses contractistes i subcontractistes que li acreditin per escrit que han realitzat l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva.

Obligacions de la CAE

La CAE estableix que quan en un mateix centre de treball es desenvolupin activitats de treballadors de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals. Les empreses han d'establir els mitjans de coordinació necessaris per al compliment i la transmissió d'informació sobre els riscos laborals als respectius treballadors.

  • Comunicació entre empreses
    La Coordinació d'Activitats Empresarials obliga a l'empresari titular a adoptar les mesures necessàries perquè els empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball rebin la informació i instruccions sobre els riscos existents amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com les mesures d'emergència. Aquesta informació ha de ser traslladada als treballadors.
  • Control del compliment
    L'empresari principal ha de controlar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes o subcontractistes d'obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat que es desenvolupi en el seu propi centre de treball.

Beneficis de la CAE

Són molts els avantatges que la CAE aporta al funcionament intern de les empreses. No s'ha de considerar una mera obligació, sinó un conjunt de beneficis entre els que destaquem:

  • Millora de les condicions de treball
  • Increment de productivitat eliminant parades
  • Reducció de la probabilitat d'accidents de treball

La CAE en obres de construcció

En construcció la CAE agafa un rol més estricte ja que és un sector amb uns riscos intrínsecament grans. Aquesta normativa específica es detalla a:

Coordinació d'activitats empresarials - CAE

OBJECTIU CAE: COORDINACIÓ ENTRE EMPRESES

En tot ambient col·laboratiu una bona coordinació afavoreix el procés de producció. Si la informació arriba a tots els nivells, la qualitat del resultat final és òptima.

objetivos CAE Vitradoc

OBJECTIU VITRADOC: AFAVORIR L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ

El gestor documental VITRAdoc està pensat per afavorir les empreses en entorns col·laboratius, facilitant l'intercanvi de documents entre elles.