AVÍS LEGAL, CONDICIONS GENERALS D'ÚS, CONDICIONS DEL SERVEI I POLÍTICA DE PRIVADESA

El present Avís Legal, les condicions generals d’ús, condicions del servei i la política de privadesa regulen l’ús del lloc web www.vitradoc.com (d’ara endavant “el Lloc web”), del que VITRA software, SL (a partir d’ara VITRAsoftware), amb NIF B66763749, empresa domiciliada a Sabadell (Barcelona), Àngel Guimerà, 25 Entresòl, 08201, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45390, Foli 160, Fulla 486281, Secció General, Inscripció 1, és titular.

A través del seu lloc www.vitradoc.com, VITRAsoftware proporciona informació sobre els seus serveis i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que VITRAsoftware posteriorment comunica a través d’email. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions generals d’ús en la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de serveis (d’ara endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

VITRAsoftware vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Península i Balears (D’ara endavant, el “Territori”). VITRAsoftware no realitza serveis a l’estranger ni, de moment, a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Si un usuari estigués interessat a rebre algun servei fos del territori de Península i Balears hauria de contactar amb VITRAsoftware enviant un correu electrònic a info@vitradoc.com, estudiaríem la seva sol·licitud i li informaríem sobre aquest tema.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a info@vitradoc.como bé a través del número de telèfon 93 595 07 07.

Informació sobre el servei

Els serveis de VITRAsoftware consisteixen a oferir la utilització de les eines de gestió empresarial disponibles en la plataforma Web www.vitradoc.com per a la seva execució a través d’Internet, estant l’aplicació allotjada en el Data Center on s’allotja VITRAsoftware.

Opcionalment VITRAsoftware posarà a la disposició del CLIENT els seus serveis professionals per a la realització d’activitats de:

 • Anàlisi, disseny i desenvolupament de solucions informàtiques per a l’automatització de la integració de la plataforma VITRAdoc en els processos empresarials del CLIENT.
 • Anàlisi, disseny i desenvolupament de solucions informàtiques complementàries a la plataforma VITRAdoc.
 • Altres necessitats de serveis professionals requerides pel CLIENT.

La realització d’aquests serveis addicionals requerirà en cada cas del corresponent Contracte de projecte, en el qual VITRAsoftware aplicarà les tarifes vigents en aquest moment per a aquest tipus de serveis, en funció del perfil del personal requerit en l’execució del mateix i les condicions particulars de cada cas.

Les condicions comercials d’aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per VITRAsoftware sempre apareixen a la pàgina web pel que poden ser consultades, arxivades o impreses per part de l’usuari.

Disponibilitat d’aplicació i dades

Amb l’objecte de garantir el millor entorn de seguretat física i accessibilitat telemàtica possible, VITRAsoftware no manté els equips informàtics que donen suport als serveis de la plataforma VITRAdoc en les seves pròpies instal·lacions, sinó que treballa amb proveïdors de reconegut prestigi i solvència per a l’allotjament dels seus equips i aplicacions. Mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals de contractació, el client autoritza expressament que les dades que ell mateix introdueixi en el sistema informàtic de VITRAdoc siguin allotjats en els servidors propis de la mateixa o en els de l’empresa encarregada de l’allotjament dels seus sistemes. Aquesta empresa pot variar per raons tècniques o de necessitat empresarial, sempre en cerca de la prestació d’un millor servei per als usuaris, per la qual cosa el CLIENT autoritza al fet que arribat el cas es dugui a terme aquest canvi d’empresa prestadora del servei.

VITRAsoftware es reserva la potestat de canviar l’allotjament de la plataforma VITRAdoc a un altre domini en el futur, sense precisar per a això d’autorització expressa del client.

VITRAsoftware treballa amb tots els mitjans tècnics i humans a la seva disposició, i en coordinació amb les entitats proveïdores de hosting i connectivitat, per mantenir les aplicacions accessibles i operatives a tot moment. VITRAsoftware garanteix l’execució de còpies de seguretat diàries sobre les dades emmagatzemades en els sistemes que allotgen la plataforma VITRAdoc. Les dades, inclosos els documents i fitxers de l’usuari, estan emmagatzemats enterament en sistemes de bases de dades.

Dimensionament de dades i comunicacions

En aquest moment VITRAsoftware estableix límits al volum de dades que el CLIENT pot emmagatzemar en qualsevol dels serveis de la plataforma VITRAdoc, i al volum de dades que pot transferir entre les seves instal·lacions i aquests serveis durant un període determinat. VITRAsoftware es reserva el dret de modificar aquesta condició en qualsevol moment, en funció de l’evolució del servei i buscant sempre una major qualitat en l’ús del servei per als seus usuaris, alhora que es desenvolupen solucions específiques per a aquells usuaris amb necessitats especialment intenses en emmagatzemat o transferència de dades dels serveis

Preus

Tots els preus que s’indiquen a través de la pàgina web NO inclouen l’IVA.

Formalització de compres

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, el CLIENT tindrà accés al seu compte on podrà confirmar els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació de compres

VITRAsoftware acceptarà cancel·lacions de compres quan se sol·licitin abans de l’inici de l’ús dels serveis. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar-ho enviant un e-mail a info@vitradoc.com.

Reemborsament al client

La cancel·lació de les compres donarà lloc a un reemborsament igual al cost de les compres cancel·lades menys el cost del servei de reemborsament.

Registre de visites

VITRAsoftware comunica al CLIENT que la navegació dels usuaris per la plataforma VITRAdoc podrà ser registrada i analitzada amb l’objectiu de millorar el servei i la pròpia aplicació. El registre d’accessos realitzat amb aquest efecte no contindrà informació ni personal ni empresarial referida al CLIENT, limitant-se a dades estadístiques d’accés a pàgines web de l’aplicació.

Propietat intel·lectual i industrial

El CLIENT reconeix que tots els elements informàtics, programes, pàgines web, models de dades, imatges, dissenys, continguts, logos, marques i qualsevol altre producte susceptible d’estar protegit en virtut de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques al fet que tingués accés per la subscripció a la plataforma VITRAdoc són propietat de VITRAsoftware o de tercers titulars dels mateixos. El CLIENT es compromet a fer ús de la plataforma VITRAdoc respectant tals drets.

La contractació dels serveis de la plataforma VITRAdoc pel CLIENT no implica en cap cas cessió al mateix de drets per VITRAsoftware en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents o Marques. VITRAsoftware prohibeix la utilització del servei de qualsevol forma que de manera directa o indirecta suposi contravenció de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques, sent tal actuació així com les seves conseqüències de la responsabilitat exclusiva del CLIENT, que mantindrà en tot cas, indemne a VITRAsoftware.

Confidencialitat i Protecció de Dades

VITRAsoftware guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT per a l’execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. S’exclou de la categoria d’informació confidencial tota aquella informació que sigui divulgada pel CLIENT, aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d’autoritat competent. Aquest haver des mantindrà durant un termini de tres anys a explicar des de la finalització del servei.

En el cas que la prestació dels serveis suposi la necessitat d’accedir a dades de caràcter personal, VITRAsoftware, com a encarregat del tractament, queda obligat al compliment de RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de Protecció de Dades) i altra normativa aplicable.

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple per a comentar un post, enviar un correu al titular, o subscriure’s-hi, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable VITRAsoftware. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser l’adreça IP, nom, adreça física, direcció de correu electrònic i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per vitradoc.com, només com es descriu en el present document.

A VITRAsoftware existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i de tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per a cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari d’alta: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Nom de l’empresa, NIF, adreça, telèfon i Email, per a poder executar i facturar els serveis de vitradoc.com. Aquests dades poden ser cedides a les empresas responsables de gestió administrativa/contable i altres casos legalment previstos. Els informem que les dades que ens faciliten estaran ubicades als servidors de Procesos y Comunicaciones Informáticas, S.L. (proveïdor de VITRA software, S.L.) dins de la UE.
 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom i Email, per a respondre als requeriments dels usuaris de vitradoc.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que s’ofereixen a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així como qualsevol altra consulta que puguin tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Els informem que les dades que ens faciliten estaran ubicades als servidors de Procesos y Comunicaciones Informáticas, S.L. (proveïdor de VITRA software, S.L.) dins de la UE.
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom i Email, per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en fer la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Els informem que les dades que ens faciliten estaran ubicades als servidors de Mailchimp (proveïdor de VITRA software, S.L.) fora de la UE a EEUU.  Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, amb informació disponible aqui, aprovat pel Comité Europeu de Protecció de Dades.
 • Formulari d’alta per a comentaris del blog: Per a comentar les publicacions del blog vitradoc.com es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’un formulari. En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom i Email i lloc web. Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitgi i donar resposta sobre els anteriors. Els informem que les dades que ens faciliten estaran ubicades als servidors de Procesos y Comunicaciones Informáticas, S.L. (proveïdor de VITRA software, S.L.) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les que tractem les seves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la legislació aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudes a aquest web a garantir la confidencialitat de les addes que recull.
 • Per a recolzar y millorar els serveis que ofereix aquest web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web i que es detalles a la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. VITRAsoftware pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es fan seguidores de les pàgines oficials de vitradoc.com, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a  la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. VITRA software, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presencia a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de VITRAsoftware, així com per a qualsevol altra finalitat que les normes de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils dels seguidors a xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

VITRAsoftware respondrà, per tant, de les infraccions en que pugui incórrer en el cas de que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer o, en general, les utilitzi de forma irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per a l‘emmagatzemament i custòdia de les mateixes. A tal efecte, s’obliga a indemnitzar al CLIENT, per qualsevol dany i perjudici que pateixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment, que sigui a causa d’un incompliment o compliment defectuós per part de VITRAsoftware del que disposa tant el contracte com la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

VITRAsoftware únicament tractarà les dades de caràcter personal a les que tingui accés conforme a les instruccions del CLIENT i no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent a l’objecte del contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. En el cas que VITRAsoftware destinés les dades a una altra finalitat, els comuniqui o els utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerada també responsable del tractament, responent de les infraccions en que hagués incorregut personalment.

VITRAsoftware haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. A aquests efectes VITRAsoftware haurà d’aplicar els nivells de seguretat que s’estableixen en el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de Protecció de Dades) d’acord a la naturalesa de les dades que tracti.

Manteniment i actualitzacions

Els serveis de la plataforma VITRAdoc inclouen l’execució d’accions de manteniment correctiu (resolució d’errors de software i recuperació de la integritat de les dades) i de manteniment preventiu (monitoratge de l’evolució de l’aplicació i les seves dades, de l’estabilitat del sistema, de l’adequació del dimensionament del sistema). Addicionalment, els serveis de la plataforma VITRAdoc inclouen l’actualització de la plataforma VITRAdoc amb noves i millorades funcionalitats quan aquestes estan disponibles, a les quals el CLIENT tindrà accés mentre el present Contracte es mantingui vigent. VITRA software informarà puntualment al CLIENT sobre aquestes actualitzacions. L’actualització de la plataforma pot provocar indisponibilitat momentània del servei.