Prevenció de riscos laborals PRL

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


La prevenció de riscos laborals (PRL) és la disciplina que promou la seguretat i salut dels treballadors mitjançant la identificació, avaluació i control dels riscos associats al seu entorn laboral, a més de fomentar el desenvolupament de les activitats i mesures necessàries per prevenir els riscos derivats de la feina.

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La legislació es basa en el dret dels treballadors a una feina en condicions de seguretat i salut, el que suposa el deure de l'empresari per aconseguir aquesta protecció. Tot això està establert en la Llei de prevenció de riscos laborals o LPRL (Llei 31/1995).

La protecció del treballador davant els riscos laborals exigeix una actuació en l'empresa que va més enllà de mer compliment formal d'un conjunt predeterminat de deures i obligacions empresarials i, més encara, de la simple correcció a posteriori de situacions de risc. Tenir un plà i unes mesures de prevenció forma part de les obligacions de les empreses.

Riscos laborals

Els riscos laborals són les possibilitats que un treballador pateixi una malaltia o un accident vinculat al seu treball. Entre els riscos laborals estan les malalties professionals i els accidents laborals. Per garantir que els treballadors estiguin en les condicions òptimes per a evitar qualsevol tipus de risc, les empreses es regeixen segons la Llei de Prevenció de riscos laborals.

Plà de prevenció de riscos laborals

L'enfocament de la LPRL té uns elements bàsics amb l'objectiu de minimitzar els riscos laborals des del punt 0 d'una empresa:

  • Planificació de la prevenció des del moment del disseny del projecte empresarial.
  • Avaluació inicial dels riscos inherents a la feina i la seva actualització periòdica.
  • Ordenació d'un conjunt de mesures d'acció preventiva per als riscos detectats.
  • Control de l'efectivitat de les mesures preventives.

Dins el pla de prevenció de riscos laborals destaca la formació dels treballadors sobre el coneixement de l'abast real dels riscos derivats de la feina, la forma de prevenir i la forma d'evitar. La formació és específica segons les peculiaritats de cada centre de treball, les característiques de les persones que desenvolupen la prestació laboral i l'activitat concreta que es realitza.

Mesures de prevenció

La prevenció de riscos laborals avalua els riscos de cada sector, cada empresa i cada tipus de treball, tractant de fixar les mesures per minimitzar o evitar els accidents i malalties professionals. En alguns casos s'actua sobre l'empresa (mesures de prevenció col·lectives) i en altres, sobre el treballador (mesures i equips de prevenció individuals).

Per la seva banda, correspon a cada treballador vetllar, mitjançant el compliment de les mesures de prevenció adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional.

llei de prevenció de riscos laborals LPRL

OBJECTIU PRL: UN ENTORN PROFESSIONAL SALUDABLE

Si es realitza una adequada gestió de la prevenció de riscos laborals, les organitzacions i els treballadors s'anticiparan als riscos i seran capaços de minimitzar les baixes, accidents i malalties laborals.

objectius PRL de Vitradoc

OBJECTIU VITRADOC: AGILITAT DOCUMENTAL I COMPLIMENT PRL

L'elecció de VITRAdoc fa del nostre treball diari una tasca més fàcil, ràpida i segura, ajudant a complir amb les obligacions de la LPRL.