Prevenció laboral

Registre d’Empreses Acreditades, és obligatori?

registre d'empreses acreditades

És una pregunta que, a data d'avui (tot i que la Llei reguladora és de 2006 i el registre està en funcionament des de finals d'agost de 2008), es continuen plantejant molts empresaris que han d’anar a treballar a obres de construcció. Per intentar deixar-ho més clar, s'ha d'explicar que la normativa ens diu, resumint-ho, que s’han d’inscriure totes les empreses i autònoms amb empleats que intervinguin, com a contractistes o subcontractistes, en l'execució de treballs en obres de construcció.

La resposta és sí, si vols treballar en el sector de la construcció.

Però com en tot, hi ha matisos i excepcions. És important el matís que parla dels autònoms que tenen personal per compte d'altri, doncs una persona autònoma que treballa directament en una obra, ja sigui contractada o subcontractada, no té obligació d'estar inscrita al REA. No obstant això, també cal recordar que aquesta persona autònoma no pot subcontractar ningú, ni un altre autònom, ni una empresa.

Llei 32/2006

Tot això està establert a la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció, que regula aquesta subcontractació i té com a objectiu millorar les condicions de treball del sector, les condicions de seguretat i la salut dels treballadors.

REA Construcció

La Llei és d'aplicació als contractes que es celebrin, en règim de subcontractació, per a l'execució dels següents treballs realitzats en obres:

 • Excavació
 • Moviment de terres
 • Construcció
 • Transformació
 • Rehabilitació
 • Reparació
 • Desmantellament
 • Enderroc
 • Manteniment
 • Conservació
 • Sanejament
 • Trebals de Pintura i Neteja
 • Condicionaments o instal·lacions
 • Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats
inscripción rea

REA Requeriments

Els requisits que han de complir les empreses contractactistes i subcontractistes són:

 1. Posseir la seva pròpia organització productiva, disposar dels mitjans materials i personals necessaris, i utilitzar-los per al desenvolupament de l'activitat contractada.
 2. Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats inherents al desenvolupament de l'activitat empresarial.
 3. Exercir directament les competències d'organització i gestió sobre el treball que realitzen els seus treballadors en el lloc de treball i, en el cas dels treballadors autònoms, exercir el treball amb autonomia i responsabilitat i fora de l'àmbit d'organització i gestió de l'empresa que l'ha contractat.

A més dels requisits anteriors, les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades per a l'obra d'un lloc de construcció també han de:

 1. Acreditar que disposen de recursos humans, al seu nivell directiu i productiu, que disposin de la formació necessària en la prevenció de riscos laborals, així com d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
 2. Estar inscrit en el Registre d'Empreses Acreditades.

Com veiem, no es tracta només d'inscriure't al REA si vols treballar al sector de la construcció, sinó que també has de demostrar en tot moment que l'empresa té les capacitats per poder fer qualsevol treball que sigui.

Règim de subcontractació laboral

El Registre REA depèn de l'autoritat laboral competent, entenent així que correspon al territori de la Comunitat Autònoma on es troba el domicili social del contractista o subcontractista, tot i que serà vàlid per a tot el territori nacional, sent les seves dades d'accés públic. De fet, l'accés al registre es pot fer en línia i per tant és molt fàcil comprovar si una empresa està registrada o no abans del seu contracte, podent obtenir un certificat.

En general, el règim de contractació en el sector de la construcció és el següent:

 1. El promotor podrà contractar directament amb tants contractistes com consideri oportú si són persones físiques o jurídiques.
 2. El contractista podrà contractar amb els subcontractistes o treballadors autònoms l'execució de l'obra que hagi contractat amb el promotor.
 3. El primer i el segon subcontractistes podran externalitzar la realització de l'obra que hagin contractat, excepte en els casos previstos al punt f.
 4. El tercer subcontractista no podrà subcontractar la feina que tingui contractada amb un altre subcontractista o autònom.
 5. L'autònom no podrà subcontractar la feina que se li encomani o altres subcontractistes o altres autònoms.
 6. Tanmateix, tampoc podran subcontractar els subcontractistes, si l'organització productiva que es posa en ús a l’obra consisteix fonamentalment en l’aportació de mà d’obra, entenent com a tal que per a la realització de l'activitat contractada no utilitza més equips de treball propis que les eines manuals, incloses les eines motoritzades portàtils, encara que estiguin recolzades per altres equips de treball diferents dels indicats, sempre que pertanyin a altres empreses, contractistes o subcontractistes, de l'obra.

De vegades hi ha dubtes sobre què passa amb les empreses no constructores, però és evident que a la Llei 32/2006, de regulació de l'externalització en el sector de la construcció, queda molt clar que s'aplica als contractes signats per totes les empreses, per dur a terme alguna activitat a una obra de construcció. Per tant, han d'inscriure's al Registre d'Empreses Acreditades totes les empreses involucrades a una obra, tot i que el conveni de construcció no els sigui aplicable per la seva activitat.

Excepcions del REA

I no hi ha excepcions? Per descomptat, sempre n'hi ha, perquè aquelles empreses que no intervenen directament en una obra de construcció, poden quedar exemptes de la inscripció. Tenim, per exemple, empreses subministradores de material que no realitzen cap treball dins de l'obra, o empreses de control de qualitat, la presència de les quals en el lloc és ocasional i, com els transportistes esmentats, no realitzen directament treballs a l’obra de construcció.

Un cas especial és el de les empreses promotores d'obres, que només s'han d'inscriure en el Registre d'Empreses Acreditades (REA) si també exerceixen funcions de contractista, és a dir, utilitzant els seus propis mitjans materials i humans en l'execució de l'obra.

Inscripció i validesa

La inscripció al REA està associada al pagament d'una taxa i té una validesa de tres anys. S'ha de renovar abans que caduqui, doncs si no es fa, l'empresa perd la condició d'inscrita automàticament i ha de tornar a realitzar el tràmit.

A un altre article parlem de la documentació necessària per a la inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, els requisits i obligacions que s'han de complir per a fer-ho, i els tràmits necessaris per a inscriure's en el REA.

Si tens qualsevol dubte, no dubtis en contactar amb nosaltres, som experts en gestió d'empreses en CAE i PRL