Prevenció laboral

CAE : Obligació d’informar dels riscos laborals

riscos laborals cae

Continuant amb el nostre article sobre coordinació d’activitats empresarials (CAE), avui ens centrarem en les obligacions dels diferents participants en un Centre de Treball.

En un centre de treball ens trobem l’Empresari Titular, l’Empresari Principal i els Empresaris Subcontractistes.

Qui és l'Empresari Titular?

És l’empresari que posa a disposició i gestiona el centre de treball on s’executaran els diversos treballs. Ell ha d’informar dels seus riscos laborals i desenvolupar instruccions per a totes les empreses que vagin al seu centre.

Quan l’Empresari Titular NO aporta treballadors, les obligacions en aquest cas, es limiten només a informar als empresaris concurrents dels riscos laborals del seu centre de treball i que puguin, d’una o altra manera, afectar a les activitats desenvolupades en aquest per les empreses contractades i subcontractades.

Les empreses concurrents

Les empreses concurrents, és a dir, les que vagin al centre de treball a realitzar les seves activitats, un cop han estat informades dels riscos laborals i instruccions per part de l'Empresari Titular, procediran de la següent manera:

 • De forma prèvia a l'inici dels treballs:

  • Elaborar o modificar la seva avaluació de riscos laborals incorporant aquesta informació i instruccions rebudes de l'empresari titular
  • Comunicar als seus treballadors la informació i instruccions rebudes i fer-los complir amb aquestes instruccions
  • Establir els mitjans de coordinació necessaris, a iniciativa de l'empresari titular, i comunicar-ho als seus treballadors
 • Quan escaigui, durant l'execució dels treballs:

  • Informar a l'empresari titular, dels incidents i/o accidents ocorreguts en les seves instal·lacions i de qualsevol situació d'emergència, de forma immediata
  • Informar d'aquells nous riscos laborals que es puguin generar, quan existeixin modificacions en els treballs durant la seva execució, sempre que siguin rellevants per a la coordinació d'activitats. L'empresari titular lliurarà noves instruccions davant canvis existents al centre que així ho requereixin

En propers articles seguirem explicant altres qüestions relacionades amb la CAE.

Llegeix el nostre artícle sobre l'increment de la Inspecció de Treball.