Prevenció laboral

CAE : Obligació d’informar dels riscos laborals

riscos laborals CAE

La Coordinació d'Activitats Empresarials neix de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals establint, al seu article 24, que quan a un mateix centre de treball s’exerceixin activitats de treball de dues o més empreses, aquestes han de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. A aquest efecte, establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris en protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors. Per tant, és obligatori dur a terme la CAE quan en un mateix centre de treball es portin a terme activitats per part de persones treballadores de dues o més empreses.

Concurrència a un centre de treball

Quan això passa, hi pot haver tres situacions de concurrència:

 • Que hi hagi treballadors de diverses empreses que es trobin en un mateix lloc de treball.
 • Que una d'aquestes empreses actuï com a titular del centre de treball (l'empresari està contractant una activitat diferent a la pròpia del centre).
 • Que una d'aquestes empreses actuï com a principal (l'empresari contracta serveis o treballs que formen part de la seva pròpia activitat).

Així, al mateix centre de treball podem trobar:

 • L'empresa titular.
 • L'empresa principal.
 • Les empreses subcontractistes.

L’empresa titular


L’empresa titular és la que gestiona i disposa del centre de treball on s'executaran els treballs.

L'empresari titular del centre de treball adoptarà les mesures necessàries per garantir que la resta d'empresaris, que exerceixen activitats en el seu centre de treball, rebin la informació i les instruccions adequades en relació amb els riscos existents al lloc de treball i les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com les mesures d'emergència a aplicar, per al seu trasllat als seus respectius treballadors. Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o serveis corresponents a la seva pròpia activitat i que es realitzin en els seus propis centres de treball, vigilaran el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part d'aquests contractistes i subcontractistes .

Si es dona el cas que l'empresari titular no aporta treballadors, les seves obligacions es limiten a informar als empresaris concurrents dels riscos del seu centre de treball que puguin, d'una manera o altra, afectar les activitats que s'hi duen a terme. Parlem tant d'empreses que realitzen tasques habituals (seguretat, manteniment, neteja, revisió d'equips,...) com d'empreses que poden anar-hi de forma més esporàdica (reparacions, obres, serveis de puntals,...).

L’empresa principal

L'empresa principal és la que contracta o subcontracta amb una altra o altres la realització d'una obra o servei corresponent a la seva pròpia activitat i que es realitza en el seu propi centre de treball. Entrarien les empreses de treball temporal, per exemple.

L'empresari informarà els seus treballadors dels riscos derivats de la concurrència d’empreses i també informarà els treballadors de les empreses subcontractades dels riscos del lloc de treball, les mesures preventives i les mesures d'emergència. A més, vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció i per que s'hagin establert els mitjans de coordinació necessaris.

Es pot donar el cas que la figura de l'empresari principal i de l'empresari titular del centre de treball no coincideixi. Això passa, per exemple, quan es contracta amb un altre la realització d'una obra o servei que no és de la seva pròpia activitat i, al mateix temps, aquest subcontracta amb un altre la realització d'aquesta obra o servei. En aquest cas, el primer empresari actuaria com a empresari titular i el segon com a empresari principal en matèria de subcontractació, subcontractant la seva pròpia activitat.
Tanmateix, quan una empresa contracta la realització de diverses obres o serveis que no són de la seva pròpia activitat simultàniament amb diverses empreses, si aquestes empreses contractants al mateix temps subcontracten algunes d'aquestes activitats amb altres empreses, es converteixen en empresaris principals dels respectius subcontractistes.

L’empresa subcontractista

L'empresa subcontractista és la que acudeix al centre de treball contractada per l'empresari principal per dur a terme una part del treball o serveis a realitzar. Pot donar-se el cas que sigui un treballador autònom.

Com han d'actuar les empreses concurrents

Les empreses concurrents, és a dir, totes aquelles que acudeixen al centre de treball per dur a terme les seves activitats, un cop hagin estat informats dels riscos, instruccions i mesures de prevenció per part de l'empresari propietari, hauran de:

Prèvi a l’inici dels treballs

 • Preparar o modificar l'avaluació de riscos, si s’escau, incorporant la informació i instruccions rebudes de l'empresari.
 • Proporcionar aquesta avaluació de riscos a l'empresari titular, especialment si els riscos generats per la seva activitat poden afectar tercers.
 • Comunicar als seus treballadors la informació i les instruccions rebudes i fer-les complir.
 • Comunicar als seus treballadors les mesures d'emergència.
 • Establir els mitjans de coordinació necessaris, a iniciativa de l'empresari titular, i comunicar-ho als seus treballadors.
 • Aportar al propietari la documentació relativa a la seva activitat i als seus treballadors segons sigui necessari.

Durant l'execució del treball

 • Informar immediatament a l'empresari propietari de les incidències i/o accidents ocorreguts a les seves instal·lacions i de qualsevol situació d'emergència.
 • Comunicar aquells nous riscos que puguin sorgir, quan es produeixin canvis en l'obra durant la seva execució, sempre que siguin rellevants per a la coordinació d'activitats. El propietari donarà noves instruccions per als canvis al centre que ho requereixin.
 • Renovar la documentació lliurada a l'inici del treball un cop caducada o perduda la seva validesa (assegurances, certificats, aptituds mèdiques...).

A les obres de construcció es donen circumstàncies especials que tractarem en un altre article, doncs hi ha algunes qüestions distintives que mereixen una explicació més detallada, com el tema dels Plans de Seguretat i Salut o la figura del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra, amb funcions específiques en aquesta matèria.

Coordinació d'Activitats Empresarials

És apropiat i important celebrar una reunió prèvia de Coordinació d'Activitats Empresarials en la qual es comparteixi tota la documentació, s'informin dels riscos més importants i es planifiqui el treball per a una bona gestió de les empreses concurrents. L'ideal seria que es redactés una acta d'aquesta reunió perquè la signessin tots els participants.