Prevenció laboral

La CAE a les Comunitats de Propietaris

la CAE a les Comunitats de Propietaris

Per què és necessària la CAE a les Comunitats de Propietaris?

La Llei de Prevenció i el seu desenvolupament al RD 171/2004, obliga a les empreses que coincideixin en un mateix centre de treball a realitzar la denominada Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE). Això inclou a les comunitats de propietaris.

Aquesta situació es dóna, tant quan la comunitat té treballadors propis, com quan la comunitat contracta serveis que li son propis com consergeria, neteja, manteniment d’ascensors, calderes, etc.

La Comunitat de Propietaris, per tant, es troba obligada a desenvolupar, amb les empreses externas i/o treballadors autònoms, aquesta activitat preventiva. La Comunitat de Propietaris ha de facilitar a totes les empreses documentació que consisteix en una avaluació de riscos dels llocs de treball, amb les mesures preventives a aplicar, i les mesures d’emergència. Alhora, ha de sol·licitar de cada una de les empreses externes la documentació que li garanteixi que acompleixen amb la normativa en matèria de PRL.

La comunitat, a més, ha de vigilar que aquestes empreses acompleixen amb la Prevenció de Riscos Laborals.

Quines empreses estan obligades a realitzar CAE?

Totes les empresas que incorrin al nostre centre de treball, en el cas del que parlem, la Comunitat de Propietaris. La CAE es obligatòria a les Comunitats de Propietaris. Al nostre article sobre CAE expliquem l’obligació de la seva aplicació.

Perquè, si la Comunitat de Propietaris no té treballadors propis, està també obligada a realitzar la CAE?

Serveixen com a exemple dos casos molt comuns:

 1. Treballs de personal procedent duna altra empresa: El més habitual és la confluència dels serveis de manteniment o de neteja realitzats per personal d’una altra empresa. Segons el RD 171/2004, en aquests casos la comunitat està obligada a comunicar els riscos i les mesures preventives i d’emergència que regeixen a l’edifici per a acomplir amb la PRL.
 2. Quan la comunitat realitza obres a l’edifici: Aquests casos es regeixen pel RD 1627/1997, degut a que la comunitat de veïns actúa amb caràcter de promotora de les seves pròpies obres. Per tant, ha de acomplir amb la PRL amb tots els requisits associats al projecte de l’obra.

La Comunitat de Propietaris, com a empresari titular, haurà de:

INFORMAR

La comunitat té el deure d’informar abans de l’inici dels treballs als altres empresaris i treballadors autònoms concurrents sobre els riscos propis del centre de treball que puguin afectar a les activitats desenvolupades per ells, les mesures referides a la prevenció de tals riscos i les mesures d’emergència que cal aplicar. Tanmateix, cal comunicar de manera immediata tota situació d’emergència susceptible d’afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de treball.

L’article 4 del RD 171/2004 estableix que empreses i/o treballadors autònoms concurrents han de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.

VIGILAR

Tanmateix, la comunitat haurà de requerir a les empreses concurrents (deure de vigilància) la documentació necessària per a comprovar que les diferents contractes acompleixen amb les seves obligacions en temes preventius. Tant sobre els treballs a realitzar, com sobre les persones que desenvolupen les tasques a la comunitat: avaluació de riscos, formació dels treballadors, etc.

La Coordinació d’Activitats Empresarials ha de perllongar-se durant tot el període que duri la relació contractual entre la Comunitat de Propietaris i les empreses alienes i/o treballadors autònoms.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

Cal sol·licitar a les empreses concurrents l’avaluació de riscos i mesures preventives dels treballs a realitzar que puguin afectar als seus treballadors, als veïns, i a treballadors d’altres empreses.

La informació proporcionada a les empreses haurà de ser suficient i es donarà:

 • Abans de l’inici de les activitats.
 • Quan es produeixin canvis rellevants a les activitats concurrents.
 • Quan es produeixi una situació d’emergència.

I quins mitjans de coordinació d’activitats empresarials cal emprar?

Entre d’altres, el RD 171/2004 considera com a mitjans de coordinació:

 • Intercanvi d’informació i comunicació entre les empreses concurrents. Per a fer-ho, disposar d’una plataforma d’intercanvi de documentació és una eina molt útil i fonamental.
 • Reunions periòdiques entre les empreses.
 • Impartir instruccions.
 • Establiment conjunt de mesures de prevenció dels riscos del centre de treball, procediments o protocols d’actuació.
 • Presència al centre de treball de recursos preventius de les empreses concurrents.
 • Designació de persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives.

Què ens pot passar si incomplim la normativa de la CAE a les Comunitats de Propietaris?

L’incompliment d’aquesta obligació, ja sigui per desconeixement o de forma voluntària, per part de la Comunitat de veïns o dels seus Administradors de Finques, pot donar lloc a:

 • Responsabilitats administratives, així com, en el seu cas, a responsabilitats penals i civils pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’incompliment. Per exemple, si un treballador d’una empresa externa realitza treballs a la comunitat i pateix un accident.
 • Sancions segons el tipus d’infracció: podran ser des d’infraccions lleus fins a infraccions molt greus que poden ascendir a multes desorbitades.

Per tant, i vist tot allò exposat anteriorment, el primer que hem de tenir clar quan fem referència al servei CAE és distingir entre:

 1. COMUNITATS AMB TREBALLADORS CONTRACTATS
 • Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
 • RD 171/2004 de Coordinació d’Activitats Empresarials.
 1. COMUNITATS SENSE TREBALLADORS CONTRACTATS
 • Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
 • RD 171/2004 de Coordinació d’Activitats Empresarials.

L’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004 en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials, recullen obligacions si les Comunitats tenen contractats amb empreses de serveis i/o autònoms determinats treballs. És el cas de conserges, netejadors, empreses mantenidores, etc.

Aquestes obligacions tenen com a objectiu garantir que els treballs realitzats a les seves instal·lacions tinguin les suficients garanties de seguretat i salut per a tots els treballadors.

Definicions

Centre de treball: Qualsevol àrea, edificada o no, en la que els treballadors hagin de romandre o a la que hagin d’accedir per raó del seu treball. Totes les comunitats de propietaris estan tipificades com a centre de treball.

Empresari titular del centre de treball: Qui té la capacitat de posar a disposició i gestionar el centre de treball. És a dir, la comunitat a través de l’aprovació del seu President (ART. 13 LPH) i de la gestió de l’Administrador de Finques (ART. 20 LPH).

Una Comunitat de Propietaris que no tingui treballadors propis, és titular del seu centre de treball, sempre que en el mateix desenvolupin treballs altres empreses contractades.

CONCLUSIONS

La Comunitat de Propietaris és el titular del centre de treball, doncs és qui té la capacitat de gestionar i posar a disposició el centre de treball. Per tant, està obligada a realitzar la coordinació d’activitats empresarials.

La CAE es obligatòria a totes les Comunitats de Propietaris, tinguin o no tinguin treballadors propis contractats, sempre que tinguin contractat amb empreses alienes i/o autònoms la realització d’activitats a la comunitat. És una actuació preventiva mútua, tant per a la Comunitat de Propietaris, como per a les empreses o autònoms que presten allà els seus serveis.

MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA

 • Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborales.
 • RD 39/1997 pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció
 • RD 337/2010 pel que es modifica el RD 39/1997 pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
 • RD 486/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • RD 171/2004 pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials.
 • RD 1627/1997 pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a obres de construcció.